Regulamin konkursu „Wygraj strój kąpielowy”

person Opublikowano: Hopki.pl list w: Konkursy  : 2024-06-29 favorite Wyświetlenia: 139

Regulamin konkursu „Wygraj strój kąpielowy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się̨ konkurs pod nazwą „Wymarzona bajkowa majówka” zwany dalej „Konkursem”.

1.2. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień́ Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się̨ do przestrzegania postanowień́ Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę̨ do odmowy wydania nagrody.

1.3. Organizatorem Konkursu, właścicielem i wydającym nagrody jest Hopki.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie przy ul. Gębika 55 A/14, 10-691 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001045079, posiadającą NIP: 7393986064, REGON: 525765220, zwanego dalej „Organizatorem”.

1.4. Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 29.06.2024 r. do dnia 13.07.2024 r. do godz. 23:59.

1.5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook oraz Instagram.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Instagram są znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc. Informacje podawane przez Uczestnika w związku z Konkursem są̨ informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Instagram Instagram. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

1.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są̨ pracownicy Organizatora lub spółek od niego zależnych oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora lub spółek od niego zależnych przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

1.7. Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie Hopki.pl

1.8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

1.9. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

1.10. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nagrody:

1. Strój kąpielowy myszka minnie różowy 86/92 (z metki 2)

2. Strój kąpielowy myszka minnie różowy 98/104 (z metki 4)

3. Strój kąpielowy myszka minnie ciemny róż 86/92 (z metki 2)

4. Strój kąpielowy myszka minnie ciemny róż 98/104 (z metki 4)

5. Strój kąpielowy myszka minnie ciemny róż 110/116 (z metki 6)

6. Strój kąpielowy świnka peppa 86/92 (z metki 2)

7. Strój kąpielowy świnka peppa 98/104 (z metki 4)

8. Strój kąpielowy świnka peppa 110/116 (z metki 6)

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć́ wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:

1) ukończyły 18 rok życia i posiadają̨ pełną zdolność do czynności prawnych,

2) posiadają̨ aktywne konto na portalu Facebook lub Instagram;

3) zaakceptowały Regulamin;

4) Dodatkowo udostępniły post konkursowy na relacji w stories oraz oznaczyły dwie osoby w komentarzu

5) Są obserwatorami profilu Hopki na Instagramie lub Facebooku;

6) wykonały Zadanie Konkursowe – Opisały swoje wakacje emotkami emoji.

 

4. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

4.1. W Konkursie nagrody zostaną przyznane 8 osobom, które w komentarzu pod postem konkursowym wykonają zadanie: Opisały swoje wakacje emotkami emoji". 

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Czasu Trwania Konkursu oraz jego odwołania przed upływem Czasu Trwania Konkursu bez podawania przyczyn.

4.3. Organizator Konkursu przewiduje podjąć decyzję o przyznaniu Nagród dnia 15.07.2024 r. po godz. 16:00 na podstawie subiektywnego wyboru, polegającego na wybraniu 8 najciekawszych, kreatywnych komentarzy.

4.4. Nagrody nie podlegają̨ wymianie na gotówkę̨, inne rzeczy ruchome czy usługi.

4.5. Jeden Uczestnik może wygrać jedynie jedną Nagrodę̨ w Czasie Trwania Konkursu.

4.6. Zwycięzca nie może przekazać nagrody innej osobie.

4.7. Komisja Konkursowa działa kolegialnie i składa się̨ z 3 pracowników Organizatora. Decyzja Komisji podejmowane są̨ zwykłą większością̨ głosów członków Komisji.

4.8. W przypadkach ujawnienia działań́ niezgodnych z Regulaminem, prośby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez próbę̨ złamania zabezpieczeń serwisu internetowego lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń serwisu lub innych działań́ sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród. Osoby wykluczone mogą̨ nie być́ informowane o takich decyzjach.

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

5.1. Laureat Nagrody zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody za pomocą̨ komentarza w poście konkursowym na portalu Instagram i Facebook najpóźniej w terminie do 16.07.2024 r.

5.2. W celu odbioru Nagrody Laureat musi postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w powiadomieniu w formie elektronicznej.

5.3. Laureat na realizację Nagrody ma czas do 20.07.2024 r.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z Nagród z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności w przypadku niepodania bądź́ podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

5.5. Kontakt z Organizatorem odbywa się za pomocą wysłania wiadomości na profilu na portalu Instagram oraz Facebook.

 

6. DANE OSOBOWE

6.1. Dane Uczestników Konkursu, podane przez nich zgodnie z Regulaminem, będą̨ przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wyłonieniem Laureatów, ogłoszeniem wyników Konkursu, przyznaniem i wydaniem Nagród. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator jako administrator danych osobowych przetwarzający dane w celach zarzadzania akcjami promocyjnymi.

6.2. Administrator nie przetrzymuje w bazie danych Uczestnika. Posługuje się wyłącznie kontaktem z Uczestnikiem za pośrednictwem portalu Instagram. Dane te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań́ związanych z Konkursem i są̨ przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

6.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia wizerunku Laureatów za pomocą̨ środków informatycznych albo masowego przekazu po uzyskaniu uprzedniej zgody Laureatów na wykorzystanie wizerunku wyrażonej na piśmie. Oświadczenie w przedmiocie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Laureat może złożyć w chwili wydania mu Nagrody. Laureat nie jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone lub uszkodzone, chyba że ich uszkodzenie lub utrata nastąpiły z wyłącznej winy Organizatora.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których Uczestnicy biorą̨ udział w Konkursie.

8.2. Wszystkie dodatkowe koszty związane z odebraniem Nagrody są̨ ponoszone przez Laureata.

8.3. Laureaci jako osoby fizyczne są zwolnieni od podatku dochodowego od Nagród przyznanych w Konkursie stanowiącym konkurs z dziedziny kultury i sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o PIT.

8.4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie oraz będącym podstawą do określenia praw i obowiązków Uczestników i Organizatora Konkursu.

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż̇ zmiany nie pogarszają̨ warunków uczestnictwa w konkursie. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na stronie wskazanej w pkt. 1.7 Regulaminu.

8.6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą̨ rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora sąd powszechny.

8.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie wskazanej w pkt. 1.7 Regulaminu.

8.8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu jednego dnia od dnia ich dokonani

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Ostatnie wpisy

ico1.png

Szybka realizacja zamówień na stroje
kostiumy, przebrania, plecaki dla dzieci

Zamówienia złożone i opłacone do godz. 15:45 w dni robocze
wysyłamy tego samego dnia z magazynu w Polsce.

ico2.png

Darmowa wysyłka strojów dla dzieci
już od 80zł

Dokonaj płatności z góry oraz wybierz odbiór w punkcie ORLEN PACZKA!
*nie dotyczy klocków 

ico3.png

Szeroka oferta dla dzieci

Stroje, przebrania dla chłopców i dziewczynek to tylko część naszej oferty. W naszej ofercie również wiele innych produktów.

ico4.png

Bezproblemowe
zwroty!

Sprawdź jakość naszych produktów. Zawsze możesz bezproblemowo dokonać zwrotu.